Stockholms första skidspår för längdskid­åkning inomhus

Detaljplanen för nästa etapp i Barkarby är ute på granskning med nya bilder för hur det kan komma att se ut. Planen omfattar sex kvarter där Stockholms första inomhus­anläggning för längdskidåkning planeras, vägg i vägg med kontorslokaler, hotell, handel och bostäder.

Kvarteren får ett centralt läge vid Stockholms nya kollektivtrafiknod där tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg kommer att ligga i direkt anslutning till varandra.

Det är byggkoncernen Serneke som har markanvisning för de sex kvarteren i Barkarby och som planerar att utveckla en stadsdel med stort fokus på folkhälsa och idrott. Den planerade inomhusanläggningen med det cirka 1,25 kilometer långa skidspåret för längdskidåkning året runt förväntas bli en stor besöksdestination.

– De här sex kvarteren är mycket viktiga för att utveckla det nya området kring Barkarby station till en modern och upplevelserik blandstad med ett attraktivt kontorsläge och ett stort folkliv. Området har ett gyllene läge mitt i Stockholms och Mälardalens nya trafiknod där tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg kommer att mötas samtidigt som E18 och Förbifart Stockholm passerar strax utanför, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet i Järfälla.

Förslaget till detaljplan omfattar i korthet:

  • Sex kvarter med byggnader mellan fyra och trettio våningar där byggnaderna närmast kollektivtrafiknoden blir som högst.
  • Inomhusanläggning för längdskidåkning med skidspår om 1,25 kilometer, mestadels under mark.
  • 5 000 kvadratmeter verksamhetslokaler.
  • Hotell.
  • 600 bostäder.
  • Möjlighet till entré till tunnelbanans biljetthall.

Om plangranskningen

Granskningen för detaljplanen Veddesta 3 pågår mellan 24 september och 22 oktober. Beslutet att sända förslaget för detaljplan Veddesta 3 på granskning togs av kommunstyrelsens planutskott i Järfälla onsdagen den 11 september.

Här hittar du planhandlingarna >>

Planhandlingarna finns också på Järfälla kommuns servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.

Skriftliga synpunhkter på förslaget ska ha inkommit senast den 22 oktober 2019 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Märk din skrivelse med KST 2018/666 Yttrande över Detaljplan för Veddesta III, fastigheten Veddesta 2:7 m.fl.

Överblicksbild på de sex kvarteren som kommer att ligga i direkt anslutning till den nya kollektivtrafiknoden i Barkarby. Vy mot E18 och Barkarbystaden. (Visionsbild: Serneke och C.F. Moller)

Områdets ungefärliga läge och omfattning markerat med rött. Kvarteren kommer att ligga norr om där Riddermark bil ligger idag.