Mer stadsliv, kommersiella lokaler och tunnelbana i nästa etapp av Barkarbystaden

Detaljplanen för den fjärde etappen i Barkarbystaden är ute på granskning. Det är en viktig och central del i utbyggnaden av staden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.

Visionsbild över ”Tunnelbanetorget” i Barkarbystaden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha en av sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor. (Visionsbild: Tovatt)

– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad hit. Området kommer tack vare den nya tunnelbanestationen att ha mycket bra lägen för kommersiella lokaler och bra förutsättningar för caféer, restauranger, handel och livsmedelsaffär, allt för att skapa en levande stadsdel, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).

Detaljplanen för Barkarbystaden IV omfattar i korthet:

  • Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar.
  • 2 200 bostäder.
  • 35 000 kvm lokaler för kontor, handel och service.
  • Tre förskolor med möjlighet till bra lek- och utemiljöer.
  • Parker och torg.

I detaljplanen finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i norra Kyrkbyn.

I det omarbetade förslaget till detaljplan som nu är ute på granskning har några större förändringar gjorts:

  • Två kvarter har lyfts ur planområdet eftersom de ingår i ett utredningsområde för ett eventuellt nytt högkvarter för Försvarsmakten.
  • En park med plats för lek och rekreation har lagts till, där detaljplanen möter den befintliga villabebyggelsen i norra Kyrkbyn, för att hantera dagvatten och skyfall.
  • En del har omarbetats för att möjliggöra en större park i centralt läge nära den ena av tunnelbanans entréer.

Om granskningen och aktuella handlingar

Granskningen av detaljplanen för Barkarbystaden IV pågår mellan 19 mars och 8 april. Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom granskningstiden. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 8 april 2019 via e-post eller som brev med vanlig post. Kontaktuppgifter och aktuella handlingar finns här.

Beslutet om att sända förslaget till detaljplan för Barkarbystaden IV på granskning togs av kommunstyrelsens planutskott i Järfälla onsdagen den 13 mars.

Visionsbild över parken och gågatan i närheten av den östra tunnelbaneentrén. Den gamla landningsbanans läge bevaras och delar av den blir här gågata i den nya stadsbilden. (Visionsbild: Tovatt)

Visionsbild över Barkarbystadens östra tunnelbaneentré. (Visionsbild: Tovatt)

Visionsbild över kvarter, gator, torg och parker i den fjärde etappen av Barkarbystaden. (Visionsbild: Tovatt)

Illustrationsplan för den fjärde etappen av Barkarbystaden med kvarter, gator, torg och parker.