Mark­anvisnings­­­tävling för
två kvarter nära tunnelbanan

Järfälla kommun bjuder in till markanvisningstävling för två bostadsbyggnadsprojekt som ligger nära den framtida tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Målet är att få en attraktiv bostadsbebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

Inbjudan och handlingar till markanvisningstävlingen

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2019-06-10 till och med 2019-08-30 och avser två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IIIB, kvarter 15 och 16.

Markanvisnings­tävlingen avser byggande av bostäder med lokaler för verksamheter i botten­­våningarna, alternativt kommersiella koncept i kombination med levande bottenvåningar. Det största kvarteret, kvarter 15, ska rymma en integrerad förskola. Kommunens mål är att få en attraktiv bostadsbebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram.

Deltagande exploatör kan lämna ett tävlingsförslag per fastighet men kan endast få mark­anvisning för en av fastigheterna eftersom Järfälla kommun vill ha olika byggherrar i kvarteren. De exploatörer som bäst uppfyller tävlingsförutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under ett år förhandla med Järfälla kommun om att förvärva aktuell fastighet.

För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden III vunnit laga kraft 2019-01-16. Etapp IIIB är den andra etappen som anvisas inom detaljplaneområde III av Barkarbystaden.

Välkommen att delta!